Dienstenwijzer

Naam en adres

Onze contactgegevens:
Energie in Huis
Joan Muyskenweg 22
1096 CJ Amsterdam

Email: vragen@energieinhuis.nl
Telefoonnummer: 088 244 08 00

 

Registratie AFM

Energie in Huis is onderdeel van Eneco Duurzaam Wonen B.V. en is daarmee geregistreerd als financieel dienstverlener met een vergunning voor het adviseren voor en bemiddelen in consumptief krediet. Je kunt onze vergunning vinden in het register voor financiële dienstverleners van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ons vergunningnummer is 12043260.

Aard van onze dienstverlening

Binnen het kader van onze vergunning kunnen wij je op de volgende manieren van dienst zijn:

 1. Wij kunnen je inzicht geven in je huidige situatie als het gaat om het afdekken van bepaalde risico’s.
 2. Als je in grote lijnen weet wat voor soort financieel product je zoekt, kunnen wij je helpen bij het  selecteren van de beste optie.
 3. Wij kunnen op jouw verzoek klankborden over je ideeën van een financieel product.
 4. Wij kunnen je coachen bij het vormen van een inhoudelijk beeld van het juiste bij jou passende krediet.
 5. Wij kunnen je een compleet advies geven over een financieel product en begeleiden bij het afsluiten van een passende oplossing.
 6. Wij kunnen het volledige traject van aangaan van het financiële product voor jou verzorgen: advies, afsluiten en begeleiding bij het tot stand komen van het financieel product.

 

Klachten over de uitvoering van onze dienstverlening

Uiteraard doen wij ons best je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als je echter niet tevreden bent, vragen wij jou dit ons direct te laten weten. Wij doen dan ons uiterste best om je klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mocht je menen dat wij niet adequaat op jouw klacht hebben gereageerd, dan kun jij je wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel. 070 – 333 8 999
www.kifid.nl

Ons kantoor is bij het Kifid aangesloten onder nummer 300.016030

 

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om je te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of geldverstrekkers.

 

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten, aandelen of anderszins zeggenschap in ons bedrijf.

 

Aanbieders

 1. Wij hebben een selectie gemaakt van de specifieke aanbieders, de geldverstrekkers, die de hernieuwbare energieproducten financieren. Wij zijn volledig vrij in onze advisering.
 2. Een aanbieder heeft ons in staat gesteld en de bevoegdheid gegeven namens jou op grond van een volmacht het krediet aan te vragen aan de hand van door jou aan ons verstrekte –vaak persoonlijke – informatie.

Onze beloning

Wij geven een vrijblijvend advies op maat. Je weet dus van tevoren wat je gaat betalen. De geldverstrekker honoreert ons niet voor onze diensten, evenmin gedurende de looptijd van het product.

Jouw persoonsgegevens

Om je goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij jouw situatie passen, gaan wij met je in gesprek. In dit gesprek stellen wij jou verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op jouw kennis van en ervaring met financiële diensten, je financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, je wensen en behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en je bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel je wens om deze juist af te dekken.

 

Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om

Met de gegevens die wij van jou ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

 

Hoe gebruiken wij de van jou ontvangen gegevens?

Wij gebruiken de gegevens die wij van je krijgen om een analyse van je financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen je kunt nemen om de door jou gewenste financiële zekerheid te realiseren. Daarnaast bemiddelen wij, aan de hand van je gegevens, bij het verkrijgen van een financiering.

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies maar ook als je ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor jou te realiseren financiële zekerheid.

Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen bepalen of en zo ja, onder welke condities, zij aan jou een offerte willen uitbrengen voor een verzekering of krediet. 

Wij geven de van jou ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door als dat nodig is om een bepaald onderdeel van jouw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor jou uit te voeren.

 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor jou uit te voeren. Uiterlijk zeven jaar nadat de verzekeringen en/of kredieten die wij voor jou tot stand hebben gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van jou in dit kader hebben ontvangen.

 

Wat zijn je rechten?

Jij bent onze klant. Dus je hebt het recht om te bepalen welke gegevens wij van jou wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heb jij nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

 1. Je mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van je hebben. Dit overzicht verstrekken wij jou kosteloos.
 2. Als jij meent, dat wij bepaalde gegevens over jou onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kun je om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor jou werken correct zijn.
 3. Indien jij niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kun je ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan jouw verzoek.
 4. Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van jou ontvangen gegevens gebruiken. Mocht je op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kun je ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.
   
 5. Indien je dat wenst, kun je ons vragen jouw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld jouw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van je verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk jouw verzoek uitvoeren.
 6. Als wij van derden persoonlijke informatie over jou ontvangen, bijvoorbeeld van jouw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij je over de bron van waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

 

Wat is de situatie als je ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt in het gebruik daarvan?

Het opstellen van een goed financieel advies kun je vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en jou een compleet beeld te schetsen.

Maar als je ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om je toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen je er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde hiaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor jou kunnen zijn.

Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij jou mededelen dat wij onze werkzaamheden voor jou niet kunnen uitvoeren.

 

Klachten over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan

Zoals hierboven aangegeven is, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan. Heb je vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Mocht je klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met jouw persoonsgeven is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat je hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven jou dat deze klacht onze aandacht krijgt.

Mocht je toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met jouw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen

We vertrouwen erop dat je een beeld hebt gekregen van wat wij voor je kunnen betekenen. Natuurlijk is dat veel meer dan je in deze brochure hebt kunnen lezen. Stel ons daarom gerust je vragen. Wil je meer weten over wat wij voor je kunnen doen of hoe wij werken? Wij vertellen het je graag in een persoonlijk gesprek.